Vision and Mission

 • VISIONS

  A peaceful, progressive agro-tourism and ecologically balanced municipality with God fearing, empowered and healthy citizenry working together for sustainable socio-economic and cultural growth and development.

 • Isang Bayang mapayapa, maunlad, na nakatuon sa agro-turismo at balanseng ekolohiyang pang-kabundukan, pang-kapatagan at pang-karagatan na may mga mamamayang mapagmahal sa Diyos, malulusog at sama-samang nangangasiwa para sa pagpapanatili ng pampamayanang kabuhayan, kultura at likas-kayang kaunlaran.
 • MISSIONS

  To effect strong community participation complemented by a system of coordination between and among LGU all sectors and civil society organization to bring about and desired progress.

 • Ipatupad ang malakas na pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pag-uugnayan ng pamahalaan at nang ibat-ibang sektor ng lipunan upang makamtan ang ninanais na kaunlaran.
 • GOAL

  To become a first-class municipality by the year 2019 with the agro-tourism industry in full swing.

  To become the major food basket and prime tourist destination in the Province of Batangas.